Regulamin Sklepu

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu Internetowego pod nazwą BEAR HDWR znajdującego się pod adresem internetowym http://www.bearhdwr.com oraz warunki korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 2. Ilekroć w Regulaminie i jego załącznikach użyto następujących zwrotów pisanych wielką literą, należy dla potrzeb interpretacji Regulaminu rozumieć je w następujący sposób

 1. Klient - oferta Sklepu skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej zdolnych do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny przed skorzystaniem z Usług oferowanych przez Sklep uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego oraz okazać ją na prośbę Sprzedawcy.

 2. Regulamin - niniejszy Regulamin, zamieszczony w Sklepie pod adresem URL http://www.bearhdwr.com/page/regulamin_sklepu;

 3. Sprzedawca - Łukasz Gawąd, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BEAR HDWR, z siedzibą w Bukownie, przy ulicy ul. Powstańców Śląskich, 22, posługująca się NR NIP PL 637 215 42 40 ; REGON 367039845. Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod numerem telefonu +48 698 991 120 lub za pomocą wiadomości mailowej na adres bearhdwr@gmail.com;

 4. Sklep - Sklep Internetowy znajdujący się w sieci Internet pod adresem URL http://www.bearhdwr.com, którego właścicielem jest Sprzedawca

 1. Akceptacja postanowień Regulaminu i jego załączników jest dobrowolna, ale jest konieczna do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep.

 2. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się w oparciu o przepisy obowiązującego powszechnie prawa oraz znajdującą się na stronie Sklepu Politykę Prywatności.

 3. Niniejszy Regulamin wraz załącznikami jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II.Oferta

 1. Towary oferowane w Sklepie to odzież, nakrycia głowy oraz gadżety lifestyle’owe.

 2. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i pozbawione wad.

 3. Ceny towarów są wyrażone w Polskich Złotych  (PLN) i zawierają podatek VAT (cena brutto).

 4. Promocje na oferowane w Sklepie towary nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 5. Sklep umożliwia skorzystanie z usług:

  1. Newsletter: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną bezpłatnym przesyłaniu Klientowi informacji handlowej i promocyjnej. Klient przystępuje do korzystania z usługi w momencie podania adresu poczty elektronicznej i wyrażenia chęci otrzymywania wiadomości poprzez zaznaczenie właściwego pola na stronie Sklepu. Klient może zrezygnować z usługi w każdym momencie.

  2. Konto: polegającej na świadczonym drogą elektroniczną utrzymywaniu konta w Sklepie. Klient zakłada konto poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym danych teleadresowych (dostępnego po wciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”). Usługa ta świadczona jest od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej rejestrację. Klient może usunąć konto w każdym momencie.

  3. Sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Usługi dostępne są w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Z wyjątkiem czasowego wyłączenia Sklepu ze względu na modernizację lub konserwację jego infrastruktury informatycznej, przypadków losowych spowodowanych siłą wyższą, niezależnych od Sprzedawcy (np. powódź) oraz wyłączenia Sklepu spowodowanego atakami hakerskimi.

III. Minimalne wymagania techniczne

Do skorzystania z usług oferowanych przez Sklep konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:

 1. komputer PC, smartphone z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tablet lub inne urządzenie mobilne służące zwykle do przeglądania witryn internetowych,

 2. łącze internetowe,

 3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge lub inne,

 4. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS,

 5. Aktywne konto e-mail.

III. Składanie Zamówienia

 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Klient może zawierać z Usługodawcą umowę, za pomocą Sklepu internetowego przez całą dobę, przez wszystkie dni tygodnia, natomiast realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.  

 3. Aby złożyć zamówienie:

a) Klienta zapoznaje się z opisem towaru i jego ceną, następnie klika na przycisk „ do koszyka”.

b) Zatwierdza znajdujące się w koszyku towar lub towary oraz cenę ich dostawy.

c) Utworzeniu Konta, poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do dostarczenia towaru i akceptacji niniejszego Regulaminu lub zalogowaniu się, w przypadku Klientów posiadających już  Konto w Sklepie.

e) Akceptacji sposobu płatności.

f) Potwierdzeniu przez Klienta złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

g) Dokonania płatności w terminie, najpóźniej 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia.

 1. Dane teleadresowe niezbędne do realizacji dostawy zamówienia stanowią: Imię i Nazwisko, Adres dostawy, Miasto, Kod pocztowy, Numer telefonu, Adres E-mail oraz w przypadku przedsiębiorców lub podmiotów niebędących osobami fizycznymi również dane konieczne do wystawienia faktury, a więc Numer NIP, Nazwę firmy oraz Adres prowadzenia działalności gospodarczej.

 2. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży towarów utrzymują się do uiszczenia przez Klienta całości ceny za towar i dostawę.

 3. Klient dokonuje płatności za pomocą przelewu na podane konto Sprzedawcy.

 4. W razie niedokonania płatności w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o konieczności dokonania wpłaty oraz dodatkowym terminie do spełnienia świadczenia. Niedokonanie wpłaty przez Klienta, w dodatkowym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia, o czym Klient poinformowany zostaje drogą mailową.

 5. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na użyty do składania zamówienia adres e-mail w wiadomości potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę kupującemu w ciągu 30 dni od daty zapłaty za towar. Jeśli przesyłka nie została doręczona w tym czasie, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od przyczyn leżących po stronie Sklepu lub Dostawcy. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy, w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu.

 3. W przypadku zaistnienia po stronie Sklepu okoliczności uniemożliwiających realizację lub terminową realizację części lub całości zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Klient ma prawo do decyzji o anulowaniu zamówienia lub częściowej jego realizacji, lub obniżki ceny. Sklep zobowiązany jest do zwrotu pełnej kwoty wpłaconej przez Klienta, włącznie z ceną dostawy w czasie 14 dni od otrzymania wiadomości o odstąpieniu lub części kwoty w przypadku otrzymania wiadomości o częściowym odstąpieniu.

 4. Paragon lub Faktura VAT dołączane są do każdej wysyłki.

V. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest za pomocą odbioru osobistego przy ulicy Parkowej 16, Kraków, za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej .

 2. Sprzedawca odpowiada za towar do momentu dostarczenia go do Kupującego.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.   

 4. Koszt dostawy doliczany jest do ceny towaru, w momencie potwierdzania zamówienia. Kupujący ma prawo weryfikacji kosztów wysyłki.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy ustnie pod numerem telefonu 698 991 120, pisemnie na adres poczty elektronicznej sprzedawcy: bearhdwr@gmail.com lub adres: Ul.Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno. Konsument może w tym celu skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 2. Klient powinien niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przesłać towar do Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Termin ten nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się do odbioru towaru od Konsumenta.

 3. Klient  ponosi koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zwrócić pełną cenę towaru, wraz ceną dostawy towaru do Klienta (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub innego sposobu, na który strony się zgodziły, o ile nie wiąże się on dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta umowę uważa się za niezawartą.

 6. W przypadku, gdy z towaru korzystano w sposób wykraczający poza konieczny do  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jego wartości.

VII. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udziela Konsumentom dwuletniej rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zakupione w Sklepie towary.

 2. Konsument w ciągu roku od wykrycia niezgodności towaru z umową ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter istotny, jeśli zgłosi tę niezgodność Sprzedawcy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta usunie wadę lub wymieni produkt na wolny od wad. Ograniczenie tego nie stosuje się, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony, albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 3. Reklamacja może zostać złożona na adres poczty elektronicznej sprzedawcy bearhdwr@gmail.com lub adres ul. ul.Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno. Konsument może w tym celu skorzystać z formularza, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

 4. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 5. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

 6. Klient powinien wysłać reklamowany towar do Sprzedawcy po uprzednim uzgodnieniu sposobu wysyłki na adres ul.Powstańców Śląskich 22, 32-332 Bukowno. Klient nie ponosi kosztów związanych z transportem reklamowanego towaru.

 7. Sprzedawca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, a nie dłużej niż w terminie 14 dni zobowiązuje się dokonać wymiany produktu na nowy, naprawy wady lub zwrotu ustalonych z Klientem kosztów.

 8. W przypadku usunięcia wady lub wymiany towaru na nowy bieg rękojmi rozpoczyna się w momencie dostarczenia naprawionego lub wymienionego towaru do Konsumenta.

 9. W razie nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta wraz z uzasadnieniem odrzucenia reklamacji oraz informacją na stałym nośniku (wiadomość e-mail lub informacja przesłana pocztą tradycyjną) czy Sprzedawca zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporu. Brak oświadczenia Sprzedawcy oznacza, że wyraża on zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu.

XI. Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku zaistnienia sporów Sprzedawca sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.

 2. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

 3. W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będących Konsumentem Sprzedawca proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta.

 4. W przypadku zaistnienia sporu z Klientem będącym osobą prawną, podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej zdolnym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub osobą fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Sklep w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub profesjonalną Sprzedawca proponuje rozwiązanie sporu w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Sprzedawcy.

 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientem będącym Konsumentem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta.

 6. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Klientem będącym osobą prawną, podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej zdolnym do nabywania praw i zaciągania zobowiązań lub osobą fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Sklep w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub profesjonalną jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

X. Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do zmian w prawie, wprowadzeniu nowych usług lub zmian technologicznych. Zmiany w zapisach Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili poinformowania drogą mailową Klientów o nowych zapisach. Klient, który nie akceptuje zmienionej treści Regulaminu ma prawo do usunięcia konta w Sklepie.

 2. Zamówienia, złożone przed wejściem w życie zmian w zapisach Regulaminu realizowane są w zgodzie z jego wcześniejszym brzmieniem.

 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski przepisy prawa.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.04.2017

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl